KIA Picanto

80 zł

* zdjęcia auta są poglądowe

** z powodu możliwej niedostępności auto może różnić się parametrami takimi jak pojemność silnika, moc itp. o czym klient zostanie poinformowany podczas potwierdzenia rezerwacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola zaznaczone * są wymagane

Marka:
KIA
Silnik:
Benzyna
Moc silnika (km):
65
Skrzynia biegów:
Manualna
Drzwi:
3
Ilość osób:
5
Kolor:
biały
Bak
35 L
Bagażnik
200 L
 • Brak blokady karty kredytowej
 • Ekonomiczny samochód
 • Kaucja 500 zł
 • Klimatyzacja
 • Komfort jazdy
 • Nieograniczony przebieg
 • Płatność przy odbiorze

WARUNKI UMOWY NAJMU POJAZDU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, iż pojazd stanowiący przedmiot niniejszej umowy stanowi jego własność, jest sprawny technicznie i posiada aktualne ubezpieczenie OC, NNW.
  1a. Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń kół i szyb.
 2. NAJEMCA zobowiązuje się dbać o przedmiot niniejszej umowy, używać go w sposób prawidłowy i odpowiadający jego właściwościom.
 3. Koszty eksploatacyjne oraz drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem pojazdu obciążają NAJEMCĘ; w szczególności należą do nich:
  a. zakup paliwa,
  b. zakup płynu do spryskiwaczy,
  c. wymiana przepalonych żarówek, d. naprawa uszkodzonego ogumienia.
 4. NAJEMCA nie może oddać przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani w podnajem pod rygorem pełnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w związku z tym powstałe. Kara umowna 1.000,00 zł.
 5. W przypadku chęci przedłużenia przez NAJEMCĘ okresu najmu pojazdu, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO co najmniej na 24 godziny przed wynikającym z umowy zakończeniem okresu najmu oraz uiścić odpowiednią opłatę za deklarowany okres najmu.
 6. Wypożyczalnia nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres najmu.
 7. W przypadku nie zwrócenia pojazdu w umówionym terminie i nie poinformowania o tym WYNAJMUJĄCEGO, zastrzega on sobie prawo do powiadomienia o takim fakcie Policji i traktowania tego zdarzenia jak kradzieży.
 8. NAJEMCA zobowiązuje się do parkowania najmowanego pojazdu po zmierzchu na parkingach strzeżonych, a także w każdym czasie do nie pozostawiania auta bez dozoru oraz z kluczykami i dokumentami wewnątrz pojazdu.
 9. Bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA nie może czynić w rzeczy najętej żadnych zmian i przeróbek pod rygorem ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za przywrócenie przedmiotu najmu do stanu pierwotnego.
 10. NAJEMCA może wyjechać poza granicę Polski, po uprzednim uzyskaniu zgody WYNAJMUJĄCEGO oraz po wykupieniu ubezpieczenia ASSISTANCE 10a.Wyjazd za granicę bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, OBCIĄŻA NAJEMCĘ KARĄ UMOWNĄ w wysokości 1.000,00 zł.
 11. W przypadki awarii przedmiotu niniejszej umowy, NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO.
 12. Jeżeli samochód uległ awarii lub został wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od NAJEMCY, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu, innym pojazdem o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości, do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.
 13. Jeżeli samochód uległ awarii lub został wyłączony z ruchu z przyczyn 5. niezależnych od NAJEMCY, zobowiązuje się on do pozostawienia pojazdu na koszt WYNAJMUJĄCEGO, na parkingu strzeżonym lub w innym miejscu dozorowanym, pod rygorem pełnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody mogące powstać w związku niedopełnieniem tego obowiązku.
 14. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 11, WYNAJMUJĄCY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy umyślnej.
 15. Jeżeli okaże się że samochód, którego awarię zgłosił NAJEMCA w rzeczywistości nie uległ awarii i jest sprawny technicznie, NAJEMCA traci uprawnienie do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu oraz zobowiązany jest do zwrotu WYNAJMUJĄCEMU wszelkich kosztów i wydatków związanych z dostarczeniem rzekomo uszkodzonego pojazdu do siedziby WYNAJMUJĄCEGO, koszty te i wydatki wraz z kosztami związanymi z dostarczeniem innego samochodu NAJEMCY obciążają NAJEMCĘ także w przypadku nieuzasadnionego żądania dostarczenia innego samochodu, niż ten który uległ rzekomej awarii.
 16. NAJEMCA zobowiązuje się do stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dokumentacji technicznej pojazdu (obowiązuje zakaz używania biopaliw).
 17. Warunek wypożyczania samochodu to ukończony 25 rok życia oraz minimum 3 lata prawa jazdy kat. B.

 

II KOLIZJE I WYPADKI

 

 1. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku, NAJEMCA zobowiązany jest do:
  a. niezwłocznego zawiadomienia WYNAJMUJĄCEGO;
  b. niezwłocznego powiadomienia Policji;
  c. uzyskania wszelkiej niezbędnej dokumentacji od władz miejscowych oraz pozostałych uczestników zdarzenia, niezbędnych do ewentualnego dochodzenia odszkodowania
  d. zabezpieczenia pojazdu przed mogącymi powstać dodatkowymi stratami.
 2. Jeżeli przedmiot niniejszej umowy w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, którego sprawcą lub współsprawcą był NAJEMCA, na skutek dokonanych przez NAJEMCĘ przeróbek lub nieprawidłowego używania, został uszkodzony w stopniu nie pozwalającym na jego dalsze użytkowanie, NAJEMCA zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć go do siedziby WYNAJMUJĄCEGO.
 3. Jeżeli sprawcą lub współsprawcą kolizji drogowej lub wypadku był NAJEMCA, jeżeli wynika to z konieczności przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego na skutek dokonanych przeróbek lub nieprawidłowego używania pojazdu, NAJEMCA zobowiązany jest pokryć koszty przestoju pojazdu, w wysokości połowy stawki dobowej najmu brutto za każdy dzień przestoju niezbędny do jego naprawy, określony przez niezależnego rzeczoznawcę na podstawie stosownej opinii.
 4. Jeżeli NAJEMCA spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia całkowitego odszkodowania za poniesione w związku z tym zdarzeniem straty i utracone korzyści.

 

III KRADZIEŻ

 

 1. W przypadku kradzieży, NAJEMCA zobowiązany jest do:
  a. niezwłocznego zawiadomienia WYNAJMUJĄCEGO,
  b. niezwłocznego powiadomienia Policji,
  c. uzyskania wszelkiej niezbędnej dokumentacji od władz miejscowych, niezbędnej do ewentualnego dochodzenia odszkodowania.
 2. W przypadku kradzieży auta, na skutek niezastosowania się do postanowień pkt. 1 ust. 7 niniejszej umowy, NAJEMCA ponosi on pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę, obejmującą swym zakresem rzeczywistą stratę oraz utracone korzyści.

 

IV KOSZTY I OPŁATY

 

 1. W przypadku zabrudzenia pojazdu będącego następstwem przewożenia w nim zwierząt lub ładunków brudzących NAJEMCA zobowiązany jest uiścić opłatę stałą w wysokości 200zł tytułem kosztów czyszczenie wnętrza pojazdu.
 2. Zwrot brudnego samochodu osobowego skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości: samochód osobowy 50zł, mikrobus 6-9 osobowy 70zł.,mycie samochodu 30zł.
 3. W przypadku zwrotu pojazdu z mniejszym stanem paliwa niż przy wypożyczeniu, NAJEMCA zobowiązany jest uiścić równowartość brakującego paliwa oraz opłatę stałą w wysokości 100,00 zł
 4. Niezależnie od postanowień pkt. 1 ust. 6, w przypadku nie zwrócenia samochodu w umówionym terminie i nie poinformowania o tym fakcie WYNAJMUJĄCEGO, naliczana będzie kara umowna w wysokości 200% dobowej stawki najmu brutto za każdy dzień opóźnienia.
 5. W przypadku utraty lub zagubienia następujących elementów wyposażenia pojazdu, NAJEMCA zobowiązuje się do uiszczenia stałych opłaty w następujących wysokościach:
  a. kluczki 900,00 zł
  b. dokumenty pojazdu 700,00 zł
  c. koło zapasowe 300,00 zł
  d. gaśnica 100,00 zł
  e. tablica Rejestracyjna 500,00 zł
  f. kołpaki 100,00 zł
 6. NAJEMCA zobowiązuje się pokryć koszty napraw blacharsko -lakierniczych oraz innych napraw nieeksploatacyjnych powstałych w przedmiocie najmu w czasie obowiązywania niniejszej umowy, o wartości wyrządzonej szkody wyliczonej na podstawie stosownej opinii niezależnego rzeczoznawcy.
 7. Niezależnie od postanowień ust, 4, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania napraw blacharsko-lakierniczych lub innych napraw nieeksploatacyjnych, NAJEMCA zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz WYNAJMUJĄCEGO kary umownej w wysokości 1.000,00zł, płatnej jednorazowo wraz ze zwrotem wynajmowanego pojazdu.
 8. W przypadku potrzeby przekazania danych NAJEMCY dla organów ścigania (otrzymany mandat lub spowodowanie kolizji drogowej), WYPOŻYCZAJĄCY obciąża NAJEMCE każdorazowo kwotą 50zł.
 9. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz zalaz dopuszczania do jego palenia przez pasażerów (koszt ozonowania pojazdu wynosi 200zł).
 10. W okresie wynajmu pojazdu NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za uiszczenie odpowiedniej kwoty, w przypadku ewentualnych mandatów karnych wynikających z niestosowania się do kodeksu drogowego.
 11. Opłata dodatkowa za drugiego kierowcę: doba  20 zł do 40 zł.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie koszty i opłaty w pierwszej kolejności potrącane będą z kaucji uiszczonej przez NAJEMCĘ.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.